Disclaimer

Deze website is eigendom van CAM Construct

Contactgegevens:
Naam: CAM Construct
Adres: Duinrooslaan 12, 8300 Knokke-Heist
Tel: 050 66 72 75
E-mail: bestuur@camconstruct.be
Ondernemingsnummer: BE0656.915.771

Op het gebruik van deze website (www.camconstruct.be) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door CAM Construct op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op bestuur@camconstruct.be. Bent u het niet eens met de manier waarop CAM Construct uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop CAM Construct omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming op onze website: https://www.camconstruct.be/?page_id=3 .

 

Gebruik van informatie

CAM Construct streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat CAM Construct niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. CAM Construct aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen CAM Construct en de gebruikers van de website ontstaan.

 

E-mail

CAM Construct garandeert niet dat e-mails die aan CAM Construct worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met CAM Construct te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. CAM Construct heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. CAM Construct aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van CAM Construct zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat CAM Construct daar vooral schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Toepasbaar recht en bevoegde rechtscolleges

In geval van conflict betreffende de interpretatie, de geldigheid of de uitvoering van deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht toepasbaar en zijn alleen de hoven en rechtbanken van Gent (afdeling Brugge) bevoegd.